ترجمه فوری

استخراج مقاله از پایان نامه

استخراج مقاله از پایان نامه برای هر یک از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به یک الزام تبدیل شده است. بنابراین آن ها می بایست تا پیش از جلسه دفاعیه خود حتما چاپ یک مقاله از رساله یا پایان نامه خود را در دست داشته باشند.

بیشتر بخوانید